Verplichting voor de vennootschap om de uiteindelijke begunstigde te registeren in het UBO register

Contacteer Mint advocaten om u te registreren in het UBO register

Kortom, een nieuwe bijkomende verplichting die nog heel wat praktische vragen oproept.

De Europese richtlijn 2015/489 tot het voorkomen van het gebruik van een financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van  terrorisme (de “4de Richtlijn AML”) voorzag in een verplichting voor de lidstaten om de nodige maatregelen te nemen opdat:
 

 • Binnen hun grondgebied opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten toereikende accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden inwinnen en bijhouden, waaronder detailgegevens over de door de uiteindelijke begunstigde gehouden economische belangen;
   
 • Een centraal register met informatie over de uiteindelijke begunstigde van die entiteiten op te richten om de toegang tot die informatie te vereenvoudigen.

  De Belgische wetgever heeft deze richtlijn omgezet met de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de “Wet”). Met deze Wet werd een register in het leven geroepen waar vennootschappen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en andere juridische constructies informatie van hun uiteindelijke begunstigden moeten meedelen. De bestuurders van voormelde entiteiten hebben de verplichting om binnen de maand gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen. Op 30 juli 2018 trad het KB betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register in werking. Het KB bepaalde dat de gegevens aan het UBO (Ultimate Benificial Owner) -register tegen 30 november 2018 dienden te worden meegedeeld. 

De FOD Financiën liet op haar website echter weten dat de informtieplichtigen tijd krijgen tot 31 maart 2019 om de informatie over hun UBO over te maken aan het UBO-register.

Wie is de uiteindelijke begunstigede en wat moet deze meedelen. Zonder al te ver te gaan binnen het bestek van dit blogbericht kunnen deze vragen als volgt beantwoord worden:
 

 • In het geval van vennootschappen:
   
 • De natuurlijke perso(o)nen die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/houden, met inbegrip van het houden van aandelen aan toonder. Een door een natuurlijk persoon gehouden belang van meer dan 25 % van de stemrechten of van meer dan vijfentwintig procent van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap, geldt als een indicatie van een toereikend percentage van de stemrechten of van het direct belang. 
   
 • Een belang gehouden door een vennootschap die onder zeggenschap staat van één of meerdere natuurlijke perso(o)n(en), of van meerdere vennootschappen die onder zeggenschap staan van dezelfde natuurlijk persoon of natuurlijke personen, van meer dan 25 % van de aandelen of van meer dan 25 % van het kapitaal van de vennootschap, geldt ook als indicatie van een toereikend onrechtstreeks belang.
   
 • De natuurlijk perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen, bijvoorbeeld via aandeelhoudersovereenkomsten.
   
 • De natuurlijke persoon die behoort/behoren tot het hoger leidinggevende personeel, indien niemand van de hierboven bedoelde personen wordt geïdentificeerd.

  Het zal niet altijd evident zijn de onrechtstreekse personen die zich moeten registeren te identificeren. 

  Een registratie dient ook te gebeuren voor:
   

 • VZW’s en stichtingen
   
 • Fiducieën, trusts of andere gelijkaardige constructie

  De informatie die moet bezorgd worden aan het UBO register zal afhangen of het om één van voormelde categorieën gaat.

  Welke informatie aan het UBO-register moet meegedeeld worden zal het voorwerp uitmaken van een volgend blogbericht. Wij kunnen u helpen de uiteindelijke begunstigde te identificeren en voor u optreden als gevolmachtigde om de nodige registraties te doen.

  Meer informatie nodig? Aarzel niet om ons te contacteren: 09 391 79 18 of karel@mintadvocaten.be.

Gerelateerd nieuws

 

Ooit al eens gehoord van het Content Creator Protocol (CCP)?

Ooit al eens gehoord van het Content Creator Protocol (CCP)? Een must-read voor elke ondernemer die een samenwerking aangaat met content creator of influencers. 

 

Wat als een influencer u zwart maakt na een samenwerking die verkeerd is afgelopen?

Als u in uw overeenkomst met een influencer duidelijk omschrijft wat van hem/haar verwacht wordt, zal de samenwerking eindigen van zodra de influencer heeft gedaan wat is afgesproken.

 

Samenwerken met influencers: een goed idee?

Voor een vlotte samenwerking met influencers zijn duidelijke afspraken een must. Dergelijke afspraken vermijden misverstanden en discussies tijdens het project. Goede afspraken helpen ook om het nodige vertrouwen op te bouwen tussen de influencer en uw merk. U doet dit best op basis van een schriftelijke overeenkomst waarop jullie later makkelijk kunnen terugvallen.

 

Denkt u eraan om samen te werken met influencers? Hoe kan u zich optimaal indekken tegen mogelijke risico’s?

De opkomst van sociale media zorgt ervoor dat mensen wereldwijd met elkaar connecteren. De wereld is een klein dorp waarin sociale kringen zich hebben omgetoverd tot wereldwijde online communities. Goed om dus even stil te staan bij de mogelijke juridische implicaties voor uw onderneming.