Algemene voorwaarden

versie februari 2024

Mint Advocaten BV
Godveerdegemstraat 101, 9620 Zottegem
KBO-nummer: 0834.095.674
karel@mintadvocaten.be
09 391 79 18

Artikel 1.  Voorwaarden

1.1   Alleen deze algemene voorwaarden, naast de eventuele bijzondere voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen afkomstig van Mint Advocaten.

1.2   Deze algemene voorwaarden zullen voorrang hebben op alle andere algemene voorwaarden van de cliënt. Cliënten worden geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden, en verzaken daarmee uitdrukkelijk en volledig aan de toepasselijkheid van hun eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.

1.3   Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde consulteerbaar op de website van Mint Advocaten.

1.4   Afwijkingen van de algemene zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door partijen.

1.5   Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de overeenkomst nietig zou zijn, blijven de voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betrokken beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de bedoeling van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2.  Voorwerp van de dienstverlening

2.1   Mint Advocaten staat in voor juridische dienstverlening.

2.2   De specifieke opdrachten worden in onderling overleg met de cliënt bepaald.

Artikel 3.  Termijnen

3.1   De door Mint Advocaten vooropgestelde uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Mint Advocaten kan nooit aansprakelijk worden gehouden door de cliënt in geval van laattijdige uitvoering.

3.2   De laattijdige uitvoering kan nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan, evenmin een recht op uitstel van de betalingsverplichtingen of de ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4.  Informatie en verwerking van persoons-gegevens

4.1   Mint Advocaten informeert de cliënt op het eerste verzoek over de uitvoering van haar opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. Deze informatie kan steeds geraadpleegd worden op https://www.mintadvocaten.be/info-over-de verstrekte-diensten.

De te ondernemen stappen in het dossier worden bij voorkeur voorafgaand besproken. De cliënt geeft stipt en gedurende de hele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van Mint Advocaten, alle nuttige informatie aan Mint Advocaten.

4.2   De cliënt bevestigt door de ondertekening/ aanvaarding van de overeenkomst dat in geval van een geschil Mint Advocaten hem/haar overeenkomstig art. 444, lid 2 Ger. W. heeft toegelicht welke mogelijkheden van alternatieve geschillenbeslechting er bestaan en waarom deze nuttig zouden zijn voor het bevorderen van zijn/haar zaak.

4.3   De cliënt verleent aan Mint Advocaten haar medewerking zodat de laatste kan voldoen aan haar verplichtingen inzake witwas-reglementering. Dit houdt onder meer in dat de cliënt op het eerste verzoek een kopij meedeelt van de identiteitskaart en hij/zij zijn/haar adres kenbaar maakt.

Indien de cliënt een rechtspersoon betreft worden volgende gegevens meegedeeld: benaming, maatschappelijke zetel, lijst van bestuurders, bepalingen inzake de         bevoegdheid om de rechtspersoon te verbinden.

De cliënt/rechtspersoon deelt op het eerste verzoek de statuten mee aan Mint Advocaten alsook het bewijs van de UBO-registratie. In het geval het een buitenlandse vennootschap betreft zal zij een document voorleggen waaruit de uiteindelijke begunstigde van de cliënt/rechtspersoon kan vastgesteld worden.

4.4   De cliënt geeft aan kennis genomen te hebben van de privacyverklaring van Mint Advocaten, zoals deze werd gepubliceerd op de website https://www.mintadvocaten.be/privacy-en cookie-policy.

4.5   In elk geval geeft de cliënt de uitdrukkelijke toestemming aan Mint Advocaten om de persoonsgegevens (conform art. 4.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten (conform art. 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), alsook de bijzondere categorieën van persoonsgegevens (conform art. 9.1 van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming) die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor één of meer welbepaalde doeleinden, zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van Mint Advocaten.

4.6   De cliënt zal tevens in kennis gesteld worden aangaande de verwerking van diens persoonsgegevens op grond van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen tot voorkomen van witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Artikel 5.  Bewaring stukken

De cliënt staat in voor de bewaring van de hem/haar door Mint Advocaten overgemaakte juridische stukken en documenten, en dit gedurende de wettelijke en reglementaire termijnen. Mint Advocaten zal eveneens de stukken bewaren gedurende de wettelijke termijnen.

Artikel 6.  Beroep op derden

6.1   Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat Mint Advocaten, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten, juridische en fiscale dienstverleners voor de uitvoering van haar opdracht.

6.2   Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan Mint Advocaten.

6.3   Mint Advocaten doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

6.4   De kosten die gepaard gaan met het aanstellen van een derde vallen ten laste van de cliënt.

Artikel 7.  Offerte

7.1   De offertes (ook wel: Mint Marks) van Mint Advocaten zijn, tenzij anders vermeld, 30 dagen geldig. Tenzij anders tussen de partijen overeengekomen, zijn offertes of Mint Marks vrijblijvend. Opdrachten worden slechts als definitief beschouwd nadat ze uitdrukkelijk door de cliënt en Mint Advocaten aanvaard zijn.

7.2   De prijzen vermeld in de offerte/Mint Mark zijn een indicatie op basis van vermoedelijke diensten. Het gaat in de offertes/Mint Marks telkens om een eerste inschatting naar best vermogen op basis van de op dat moment gekende gegevens.

7.3   Alle vermeldingen opgenomen in de offerte/Mint Mark zijn aanvullend op de hier vermelde algemene voorwaarden.

Artikel 8.  Ereloon en kosten

8.1   De offerte bevat de gedetailleerde staat van erelonen en kosten.

8.2   Werkzaamheden die niet zijn inbegrepen in de offerte worden gefactureerd aan het basisereloon van 160,00 EUR/uur (excl. BTW).

8.3  De cliënt betaalt de facturen van Mint Advocaten binnen de 30 dagen na verzending van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de factuur. Mint Advocaten kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

8.4   Mint Advocaten behoudt zich te allen tijde het recht voor om een voorschot te vragen aan de klant alvorens haar diensten aan te vatten. Dit voorschot zal steeds uitdrukkelijk gecommuniceerd worden aan de cliënt. In afwijking van artikel 8.3 van deze algemene voorwaarden dient dit voorschot onmiddellijk betaald te worden.  

8.5   De kantoorkosten van Mint Advocaten worden forfaitair bepaald op 8% van de vergoedingen voor de levering van de professionele diensten. In deze kosten zijn niet inbegrepen de kosten die bijkomend dienen betaald te worden aan de gerechtsdeurwaarder, rolrechten en expertises.

8.6   Op het totale bedrag van ereloon en kosten van Mint Advocaten is 21% BTW verschuldigd.

8.7   Een ereloonwijziging zal telkens worden meegedeeld aan de cliënt per e-mail. De nieuwe erelonen zullen eveneens van toepassing zijn op lopende dossiers. Cliënten die niet akkoord gaan met de ereloonwijziging dienen dit ter kennis te brengen van Mint Advocaten per e-mail binnen 8 dagen.

8.8   Indien de cliënt niet akkoord gaat met en tussentijdse factuur of de eindstaat moet hij/zij deze binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

8.9   Ten aanzien van klanten-ondernemingen brengt elke niet-betaalde factuur vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlinterest op van 12% per jaar op het factuurbedrag incl. BTW, zelfs indien een termijn van respijt wordt toegekend. In hetzelfde geval wordt de openstaande factuur bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% van het totaalbedrag van de factuur ter dekking van de buitengerechtelijke inningskost, met een minimum van 250,00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning of eventuele gerechtskosten die aan Mint Advocaten toekomen.

8.10  Ten aanzien van klanten-consumenten zal een eerste betalingsherinnering worden verstuurd op de dag na de vervaldag van de niet-betaalde factuur. Bij gebrek aan betaling binnen 14 kalenderdagen (startende daags na verzending van de betalingsherinnering per e-mail) na deze eerste herinnering, wordt bij elke niet-betaalde factuur een verwijlinterest ten belope van de wettelijke interestvoet (overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handels-transacties) in rekening gebracht op het resterende saldo van het totale factuurbedrag incl. BTW. Deze interest wordt gerekend vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering naar de klant werd verzonden.

Daarbij zal tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, ten belope van:

  • 20,00 EUR als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150,00 EUR is;
  • 30,00 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 EUR als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 EUR is;
  • 65,00 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR als het verschuldigde bedrag hoger dan 500,00 EUR is.

8.11  Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn.

8.12  Laattijdige betaling van één factuur zal tot gevolg hebben dat niet alleen alle diensten van Mint Advocaten worden opgeschort, maar ook alle openstaande facturen onmiddellijk en voor het geheel opeisbaar worden.

Artikel 9.  Aansprakelijkheid

9.1   Mint Advocaten is verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 1.250.000 EUR per individuele advocaat. Mint Advocaten informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn/haar zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

9.2   Indien de cliënt geen bijzondere verzekerings-eisen stelt, aanvaardt hij/zij het verzekeringscontract van Mint Advocaten. De cliënt aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij/zij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van Mint Advocaten wordt beperkt tot het bedrag van dat gedekt wordt door de verzekering van Mint Advocaten. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van Mint Advocaten.

9.3   Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat Mint Advocaten hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van Mint Advocaten beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag gelijk aan de waarde van de overeenkomst, tenzij partijen anders zouden overeenkomen.

9.4   Gegevens verzekeringsmaatschappij en polisvoorwaarden:

  • De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Karel VAN GANSBEKE is via een collectieve polis afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies verzekerd bij Amlin Europe NV, maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland – Handelsregister nr. 33055009, Bijkantoor België – RPR 0416.056.358 – Onderneming toegelaten onder het codenr. 0745, onder polis nummer LXX034899.
  • De waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid beroep (AMLIN) is verworven voor 1.250.000,00 EUR per schadegeval, met een vrijstelling van 2.500,00 EUR per schadegeval en per advocaat. Voor Mint Advocaten-stagiair is er een vrijstelling van 1.250,00 EUR. Voor zaken ingevolge aanstelling door het BJB bedraagt de vrijstelling 300,00 EUR (ongeacht tableau-advocaat of stagiair).

Artikel 10. IT

Mint Advocaten gebruikt advocatensoftware om haar werking te optimaliseren en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zij zorgt ervoor dat haar software voldoende beveiligd is. Indien zich toch een incident zou voordoen, kan Mint advocaten niet aansprakelijk gesteld worden voor bepaalde virussen die zich zouden verspreiden via het IT-netwerk van Mint Advocaten.

Artikel 11. Overmacht

11.1  Overmacht is elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering voor de verplichting van partijen en die hen dwingt de werken tijdelijk of definitief stop te zetten. Er is enkel sprake van een geval van overmacht indien de oorzaak en het gevolg van de gebeurtenis buiten de redelijke controle ligt van één van de partijen.

Niet-limitatieve voorbeelden hiervan zijn: brand, ontploffingen, terroristische aanslagen, aardbevingen, zeebevingen, storm of andere weersomstandigheden, oorlog of burgeroorlog, revoluties, stakingen, blokkades, rellen, epidemieën, pandemieën, machinebreuk, een handeling gesteld door de overheid of enige andere autoriteit, lock-out en de gevolgen die daaraan verbonden zijn, leveringsproblemen bij leveranciers, faillissement van een leverancier, ….

11.2  In geval van een overmachtssituatie waardoor één van de partijen haar contractuele verplichtingen gedurende meer dan één maand niet kan uitvoeren, zullen de partijen met elkaar overleggen aangaande de toekomstige uitvoering van de overeenkomst.  Indien niet tot een vergelijk kan gekomen worden zal elk van de partijen de mogelijkheid hebben de overeenkomst te beëindigen, zonder inachtname van een opzeggingstermijn of -vergoeding.

11.3  De beëindiging zal aan de andere partij ter kennis gebracht worden per aangetekende brief. Teneinde zich geldig op de beëindiging wegens overmacht te kunnen beroepen, dient de aangetekende brief verzonden te worden binnen twee werkdagen nadat er zekerheid bestaat omtrent het bestaan van de overmacht.

11.4  Alle reeds door Mint Advocaten geleverde prestaties en gemaakte kosten tot aan de stopzetting van de overeenkomst wegens overmacht zullen opeisbaar zijn door Mint Advocaten.

Artikel 12.Beëindiging van de overeenkomst

12.1  De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door Mint Advocaten daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Mint Advocaten maakt haar eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met haar prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De cliënt kan geen schadevergoeding eisen van Mint Advocaten.

12.2  Op eerste verzoek zal Mint Advocaten aan de cliënt, of aan de opvolgende advocaat, de stukken van het dossier (terug)bezorgen.

12.3  Mint Advocaten kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop zij haar prestaties staakt, dient Mint Advocaten rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat. De termijn hiervoor wordt bepaald op 14 dagen, de cliënt stemt hier uitdrukkelijk mee in.  

Artikel 13.Betwistingen

13.1  Cliënten moeten hun klachten met betrekking tot de geleverde diensten en/of facturen per aangetekend schrijven, met aanduiding van de redenen van protest, kenbaar maken aan Mint Advocaten binnen 8 dagen na factuurdatum.

13.2  Klachten schorsen de betalingsverplichting van de cliënt niet. De klachten moeten duidelijk omschreven zijn, zodat Mint Advocaten de nodige stappen kan ondernemen om de klachten te verhelpen voor zover deze gegrond zijn. Bij gebrek aan klachten wordt de klant geacht de geleverde diensten, goederen en overgemaakte facturen te aanvaarden.

13.3  De cliënt/particulier heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de ombudsdienst Ligeca OCA. De ombudsdienst is te bereiken op de website https://oca.ligeca.be/nl/.

13.4  In geval van klachten zal Mint Advocaten in overleg treden met de cliënt. Mint Advocaten streeft zoveel als mogelijk een minnelijke oplossing na.

13.5  Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing.

13.6  Eventuele geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van Mint Advocaten gevestigd is.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.