Zijn de statuten van uw vennootschap al aangepast?

Update uw vennootschapsstatuten voor 2024. Flexibiliteit, aandelenoverdracht, winstuitkeringen.

"Het is echter van belang dat u stilstaat bij de spelregels die van toepassing zijn in uw onderneming. Vandaar dat de aanpassing van de statuten het ideale moment is om even stil te staan bij de zaken die u wenst aan te passen. "

De statuten van de vennootschap worden veel te vaak gezien als een formaliteit die in orde moet gebracht worden. In realiteit is dit echter het belangrijkste document van uw vennootschap. De afspraken die in de statuten zijn opgenomen, zijn tegenwerpelijk aan alle aandeelhouders. Bovendien worden statuten gepubliceerd en hebben ook derden kennis van deze regels.

De nieuwe vennootschapswetgeving is ondertussen al een tijd in werking getreden. Alle bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen dienen de statuten aan te passen tegen uiterlijk 1 januari 2024.

Is uw vennootschap opgericht na 1 mei 2019? Dan hoeft u niets te ondernemen. In dat geval zijn uw statuten immers al volgens het nieuwe vennootschapsrecht opgesteld.

Voorzie statuten op maat van uw vennootschap

Veel ondernemers gaan voor de opmaak van de statuten enkel te rade bij de notaris. De notaris gebruikt in dat geval zeer vaak een algemeen model dat van toepassing is op de desbetreffende vennootschapsvorm. Het is echter van belang dat u stilstaat bij de spelregels die van toepassing zijn in uw onderneming. Vandaar dat de aanpassing van de statuten het ideale moment is om even stil te staan bij de zaken die u wenst aan te passen. Op die manier heeft uw vennootschap statuten op maat van uw vennootschap.

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) voorziet in meer flexibiliteit voor de verschillende vennootschapsvormen. Heel wat nieuwe zaken werden in gevoerd. Zo werd ondermeer het kapitaalvereiste afgeschaft in de BV (vroeger BVBA) en is het mogelijk om meervoudig stemrecht in te voeren.

Maak gebruik van de flexibiliteit

De BV die gekend staat voor haar besloten karakter, voorziet in een verregaande flexibiliteit. Zo kan u kiezen om verschillende categorieën van aandelen in te voeren en hieraan verschillende stemrechten te koppelen.

Weet u bijvoorbeeld dat de zetel van de vennootschap waarschijnlijk in de nabije toekomst zal wijzigen, dan kan het handig zijn om in de statuten te vermelden dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Indien het specifiek adres opgenomen staat in de statuten, dienen de statuten bij wijziging van de zetel te worden aangepast. Dit brengt uiteraard weer notariskosten met zich mee.

Daarnaast is de statutenwijziging het ideale moment om stil te staan bij de regeling omtrent overdracht van aandelen. Hierover kunnen beter afspraken gemaakt worden wanneer alle aandeelhouders nog aan de tafel kunnen zitten. Zo kunnen er afspraken gemaakt worden over de overdracht bij leven of bij overlijden.

Zijn de afspraken omtrent de bestuurders nog accuraat, of dient er een gewijzigd bestuursmodel ingevoerd te worden? Ook dit is mogelijk.

Wenst u de regels omtrent de winstuitkeringen te optimaliseren? Dit is een belangrijk topic dat ook de nodige aandacht verdient.

Wat als u dit niet naleeft?

Wanneer deze verplichting niet nageleefd wordt, kan de aansprakelijkheid van de bestuurder in het gedrang komen. U bent in dat geval als bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor de schade die de vennootschap of derden lijden door de niet-aanpassing.

Deze maand belichten wij de verschillende opties die mogelijk zijn in het nieuwe vennootschapsrecht. Zo zullen de volgende topics aan bod komen:

  • Kapitaal;
  • Soorten aandelen;
  • Uitkeren van dividenden;
  • Inkoop van eigen aandelen.

Hou zeker onze website en Social Media in de gaten, zodat u op de hoogte blijft.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Vennootschapsrecht

Gerelateerd nieuws

In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.
U bent aandeelhouder en bestuurder van een vennootschap. Dit brengt heel wat complexe wetgeving met zich mee.
Als ondernemer komt u vaak in aanraking met diverse contracten in allerlei vormen.
Als ondernemer moet u nauwlettend persoonsgegevens beheren. Het is essentieel te weten welke gegevens u verzamelt.
Arbeidsrecht evolueert snel. Mint Advocaten volgt dit voor u op.
Het mobiliteitsbudget is een budget dat werkgever aan zijn werknemers toekent als alternatief voor de bedrijfswagen
Forfaitaire onkostenvergoeding invoeren? Hoe?

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Gratis

Legal Health Check

Aan de hand van een korte vragenlijst krijgt u een score op 100 en een toelichting bij de risico’s die uw onderneming mogelijks loopt.