Kapitaal? Weg ermee in de BV!

Kapitaal? Weg ermee in de BV!

Met het nieuwe vennootschapsrecht werd de nodige flexibiliteit voorzien.

"Let op, dit is enkel van toepassing in de besloten vennootschap (hierna BV). In de Naamloze Vennootschap bestaat de notie kapitaal wel nog. "

In het oude vennootschapsrecht was een minimum kapitaalvereiste voorzien voor de toenmalige BVBA van 18.550,00 EUR.

Met het nieuwe vennootschapsrecht werd de nodige flexibiliteit voorzien en voorzag de wetgever in de afschaffing van deze regel. De Belgische wetgever ging zelf nog verder dan de buurlanden en schrapte de volledige notie van “kapitaal”. Let op, dit is enkel van toepassing in de besloten vennootschap (hierna BV). In de Naamloze Vennootschap bestaat de notie kapitaal wel nog. Deze uiteenzetting zal hierna enkel handelen over de regels in de BV.

Welke gevolgen brengt de afschaffing van kapitaal met zich mee?

1. Geen minimumkapitaal bij oprichting

De aandeelhouders dienen nog steeds een inbreng te doen. De aansprakelijkheid van de aandeelhouders blijft ook beperkt ten belope van de gedane inbreng. De omvang van de inbreng is echter een beslissing die in de vennootschap zelf wordt genomen. De wetgever mengt zich hierin niet.

Het minimumkapitaal gaf vaak een verkeerd gevoel van veiligheid voor de schuldeisers. Zeer vaak was dit bedrag immers niet voldoende om de verschillende schuldeisers te kunnen betalen.

Bovendien heeft de wetgever bij de oprichting van een nieuwe BV voorzien in een compenserende regeling. De opmaak van het financieel plan heeft aan belang toegenomen en ook de oprichtersaansprakelijkheid heeft een verstrenging doorgemaakt.

Het is een verplichting voor de oprichters om te voorzien in een toereikend aanvangsvermogen. Hoe groot dit bedrag is, zal afhangen van de sector en de bedrijvigheid waarmee de vennootschap zich zal bezighouden. Een nieuwigheid is de mogelijkheid tot inbreng in nijverheid. Vereist is weliswaar dat hieraan ook een controle wordt verbonden die gelijkaardig is zoals bij inbreng in natura.

Evenwel blijft het verplicht dat de aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

2. Dubbele test bij winstuitkering

Wanneer de beslissing wordt genomen om winst uit te keren, is het verplicht om een toepassing te maken van de dubbele test.

Deze dubbele test bestaat uit een liquiditeits- en een balanstest.

De balanstest zoals voorzien in artikel 5:142 WVV houdt in dat het netto-actief niet negatief mag worden door de uitkering. Onder netto-actief verstaan we het totaal van de activa verminderd met de voorzieningen en de schulden van de vennootschap.

De liquiditeitstest kent zijn wettelijke grondslag in artikel 5:143 WVV en houdt de volgende verplichting in: de vennootschap moet in staat zijn om haar schulden te voldoen over een periode van 12 maanden na de uitkering. De vennootschap dient rekening te houden met de verwachte ontwikkelingen. Het bestuursorgaan dient in ieder geval verantwoording te geven in een verslag.

Dit brengt uiteraard een grote verantwoordelijkheid voor de bestuurders met zich mee.

3. Niet noodzakelijk een band tussen de waarde van de inbreng en de rechten verbonden aan de aandelen

De verregaande flexibiliteit voorziet in de invoering van verschillende soorten aandelen. Zo is het mogelijk dat er aandelen zijn met of zonder stemrecht en kan er ook meervoudig stemrecht worden ingevoerd.

Het aandeelhoudersregister zal in ieder geval meer dan ooit tevoren van belang zijn, om de actuele stand van aandeelhouderschap vast te stellen.

Meer weten over de afschaffing van het kapitaal in de BV? Contacteer Mint Advocaten gerust, wij helpen u graag verder.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn. Of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Vennootschapsrecht

Gerelateerd nieuws

In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.
U bent aandeelhouder en bestuurder van een vennootschap. Dit brengt heel wat complexe wetgeving met zich mee.
Als ondernemer komt u vaak in aanraking met diverse contracten in allerlei vormen.
Als ondernemer moet u nauwlettend persoonsgegevens beheren. Het is essentieel te weten welke gegevens u verzamelt.
Arbeidsrecht evolueert snel. Mint Advocaten volgt dit voor u op.
Het mobiliteitsbudget is een budget dat werkgever aan zijn werknemers toekent als alternatief voor de bedrijfswagen
Forfaitaire onkostenvergoeding invoeren? Hoe?

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Gratis

Legal Health Check

Aan de hand van een korte vragenlijst krijgt u een score op 100 en een toelichting bij de risico’s die uw onderneming mogelijks loopt.