Crypto-currencies wettelijke regelingen, hoe ver staan we?

Crypto-currencies wettelijke regelingen, hoe ver staan we?

Bitcoin en crypto-currency zijn relatief nieuwe activa, die voor veel mensen nog onbekend terrein zijn.

"Bitcoin en crypto-currency groeien steeds meer naar een volwassen activa klasse. De EU wil mee zijn op de trein van de cryptocurrency."

Expertise: Varia

Bitcoin en crypto-currency zijn relatief nieuwe activa, die voor veel mensen nog onbekend terrein zijn. Ondanks de groeiende populariteit en aandacht in de media, is er nog heel wat onduidelijkheid over hoe crypto-currencies werken, wat hun voor-en nadelen zijn, en hoe ze veilig kunnen gebruikt worden.

Waar deze activa een vijftal jaren eerder stiefmoederlijk werden behandeld zien we dat op vandaag ook de institutionele spelers (genere Blackrock, Fidelity…) crypto-currency lijken te omarmen. Niet in het minst met de komst van de door de SEC goedgekeurde ETF’s voor bictoin dit jaar. We zagen ook dat de Europese Unie sinds 2020 ijverig voorziet in regelgeving rond crypto-currency.

Deze blog voorziet in een beknopte bespreking van de regelgeving die het gebruik van crypto-activa uit de grijze zone haalt en een antwoord biedt op een aantal vooroordelen. Er bestaan namelijk nog heel wat vooroordelen over deze activa zoals “het wordt voornamelijk gebruikt door criminelen om gelden afkomstig van delicten door te sluizen”.

 

AMLR – Anti-witwas verordening

 

De AMLR (anti money laundering regulation) werd aangenomen op 31 mei 2024 en gepubliceerd op 19 juni 2024. De verordening is van toepassing op de aanbieders van crypto-activadiensten ( bv. Binance, Etoro…). DE AMLR zal effectief in werking treden midden 2027.

De nieuwe verordening vormt een voorlopig sluitstuk van heel wat verordeningen inzake anti-witwas binnen de EU. Belangrijk om op te merken is dat het toepassingsgebied van de eerdere verordeningen inzake anti-witwas met de AMLR wordt uitgebreid naar de aanbieders van crypto-activadiensten.

Een belangrijke verandering is dat vanaf de inwerkingtreding van de AMLR de aanbieders van crypto-activa zich niet langer dienen te registeren in elke lidstaat. Een registratie onder de AMLR in één lidstaat zal volstaan. Als de aanbieder een vergunning krijgt in één van de lidstaten zal deze ook gelden in elke andere lidstaat van de EU.

Om deze vergunning te verkrijgen zal de aanbieder van crypto-activa rekening moeten houden met de risico’s die voor hun sector worden gedetecteerd. Deze worden uiteengezet in de bijlage bij de verordening, daarnaast zal de aanbieder ook rekening moeten houden met de nationale en internationale bevindingen aangaande de in acht te nemen risico’s. Het is van belang dat alle actoren van de aanbieder zich bewust zijn van de risico’s, ook het personeel van een dergelijke aanbieder moet zich bewust zijn van de risico’s.

Een eerste belangrijke stap die geldt voor de aanbieders van crypto-activa diensten, is een doorlichting van de klant (KYC: know your customer). Dit houdt in dat de identiteit van de klant of de uiteindelijke begunstigde van een rechtspersoon moet gecontroleerd worden. KYC is een absolute voorwaarde om een transactie uit te voeren en om een handelsrelatie te behouden. Daarenboven zal de EU een lijst publiceren van derde landen die tekortkomen in hun strijd tegen witwaspraktijken, waar de wetgeving hiaten vertoont of die een risico inhouden voor het financiële systeem van de EU.

Klanten vanuit deze regio’s zullen een strenge KYC moeten doorlopen. Een lager risicoprofiel zal minder strenge regels dienen te volgen, bijvoorbeeld de KYC mag dan 30 dagen worden uitgesteld, minder regelmatige updates zullen verzocht worden, …

Aan de rechtspersonen zal een UBO (ultimate beneficial owner) identificatie worden opgelegd. UBO-identificatie is bedoeld om transparantie te bieden over de daadwerkelijke eigenaars van bedrijven en andere juridische entiteiten. Eigenaarschap houdt in dat men 25 % + 1 van de aandelen of stemrechten heeft, op welke wijze dan ook. De rechtspersonen moeten een UBO-identificatie op gezette tijden updaten. Op verzoek van de bevoegde autoriteiten dient de informatie te worden meegedeeld.

Verdachte transacties moeten door de onderworpen aanbieders worden meegedeeld aan de bevoegde autoriteit (financial intelligence unit). Verdachte transacties mogen niet uitgevoerd worden en mag niet aan de betrokken klant worden meegedeeld. Van belang in het kader van de aanbieders van crypto-activa is dat anonieme rekeningen, anonieme spaarboekjes, kluizen, of crypto-portefeuilles verboden zijn. Elke bestaande klant moet onderworpen worden aan een KYC-procedure.

 

Travel Rule

 

‘Travel Rule’ werd voor crypto-activa aanbieders ingevoerd met de verordening 2023/1113 van 31 mei 2023, en treedt in werking op 30 december 2024. Dit houdt in dat er een toezicht zal gehouden worden op de transacties tussen betaler van de crypto-activa en de ontvanger ervan.

Deze verordening is van toepassing op geldovermakingen in ongeacht welke valuta die worden verzonden of ontvangen door een in de Unie gevestigde betalingsdienstaanbieder of intermediaire betalingsdienstaanbieder. Zij is van toepassing op overdrachten van cryptoactiva die worden uitgevoerd door middel van crypto-geldautomaten, een aanbieder van crypto-activadiensten of de intermediaire aanbieder van crypto-activadiensten, van ofwel de initiator (betaler) ofwel de begunstigde die in de Unie is gevestigd of zijn statutaire zetel heeft. Deze regel is bedoeld om ervoor te zorgen dat de identiteit van de betrokken partijen in een transactie traceerbaar zijn, waardoor de opsporing van verdachte activiteiten eenvoudiger wordt.

De verordening is enkel van toepassing wanneer een aanbieder van cryptoactiva betrokken is, transfers van crypto-activa tussen twee personen vallen niet onder de verordening. De aanbieders van crypto-activa moet ervoor zorgen dat zij interne procedures en protocollen voorzien om de implementatie van de Europese en nationale beperkende maatregelen te verzekeren.

Voor alle transfers van boven de 1.000,00 EUR moet de betalingsdienst die gebruikt wordt door de betaler, de informatie doorsturen aan degene die wordt betaald. Onder de 1.000,00 EUR is er behoudens uitzonderingen geen verificatie vereist. In het geval het om crypto-activa gaat moet het blockchainadres, het crypto activa rekeningnummer of een unieke transactiecode vermeld worden.

Het systeem verplicht de instellingen om gedetailleerde informatie over de verzender en ontvanger van transacties te verzamelen en door te geven, waardoor de traceerbaarheid van financiële stromen wordt verbeterd.

Aanbieders van intermediaire cryto-activadiensten moeten alle informatie bijhouden van zowel de betaler als de ontvanger van een transfer. Ze moeten effectieve procedures hebben die ervoor zorgen dat ze vlot informatie kunnen verkrijgen, maar waarbij ook duidelijk wordt gemaakt welke informatie er bijkomend nodig is om een transactie uit te voeren. Het niet volgen van de procedures zal beteugeld worden met sancties van administratieve en/of strafrechtelijke aard.

 

DAC 8 – Uitwisseling van administratieve (belasting)informatie tussen de verschillende lidstaten.

 

Daarnaast werd een voorstel gedaan om de richtlijn betreffende de administratieve samenwerking tussen de lidstaten uit te breiden tot de aanbieder van crypto-activadiensten.

De richtlijn voorziet in de uitwisseling van financiële informatie (lonen, pensioenen, eigendom van onroerende goederen…), grensoverschrijdende rulings in belastingzaken, vrijstelling van belastingen, informatie over derving van belasting, … De uitwisseling is deels vrijwillig en deels verplicht.

De uitwisseling van informatie zal een belangrijke tool zijn voor de lidstaten om na te gaan waar de taxatie van de crypto-activa, van zowel de aanbieders en van de gebruikers dient te gebeuren. Een toepasselijk kader rond de informatie-uitwisseling zal bijdragen tot transparantie en duidelijkheid. De gewijzigde richtlijn is op vandaag nog niet aangenomen, maar dit zal vermoedelijk niet lang meer op zich laten wachten.

 

In het kort

 

Met bovenstaande regelgeving wenst Europa een duidelijk kader te ontwikkelen voor de aanbieders van crypto-activadiensten. De anonieme munten type Monero, die gebruik maken van anonieme wallets zullen niet langer toegestaan zijn. Daarnaast zal elke klant zich duidelijk moeten identificeren, en zal dit gecontroleerd moeten worden door de aanbieders van de crypto-activadiensten. Ook de betalingen moeten gemonitord worden, en er zal uitwisseling van informatie dienen te gebeuren tussen de verschillende lidstaten.

Heeft u hierover vragen? Wij adviseren u graag verder.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Varia

Gerelateerd nieuws

Deze blog bespreekt belangrijke principes, zoals het witboek, die elke crypto-investeerder beschermen.
Sluit u een commerciële samenwerkingsovereenkomst? Vergeet uw precontractueel informatiedocument niet!
Bitcoin en crypto-currency zijn relatief nieuwe activa, die voor veel mensen nog onbekend terrein zijn.
Hoe vrij is de patiënt om van zorgverlener te wijzigen? De vrijheid van de patiënten nader bekeken.
De zelfstandige samenwerking tussen zorgverleners, enkele juridische aandachtspunten.
Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist