Is de freelancer aansprakelijk voor de fouten die hij maakt?

Freelancer aansprakelijk. Afspraken, verzekeringen en beperkte aansprakelijkheid in overeenkomst.

U doet beroep op freelancers of werknemers om bepaalde opdrachten uit te voeren.

Tijdens de uitvoering van een opdracht kan er al eens een schadegeval ontstaan. Als de werknemer een fout zal maken, zal het bedrijf of de werkgever worden aangesproken. Maar is dit ook het geval bij een freelancer?

Het principe is dat de freelancer integraal aansprakelijk is voor de fouten die hij maakt tijdens de uitvoering van zijn overeenkomst.

De freelancer is een zelfstandige, en staat niet onder uw gezag of toezicht.

Dit neemt natuurlijk niet weg dat het voor de klant, niet altijd duidelijk is of het gaat over een werknemer of een freelancer.

Leer van de immuniteit van de uitvoeringsagent

De klant heeft enkel een overeenkomst met uw bedrijf afgesloten. De klant heeft dus enkel u als contractspartij. Voor de klant zal de freelancer worden aanzien als een uitvoeringsagent. De klant zal enkel u als ondernemer, aanspreken.
Dit wordt gekenmerkt als de “leer van de immuniteit van de uitvoeringsagent”.

  • Door het feit dat de klant enkel met u een contractuele band heeft;
  • en de freelancer in uw opdracht activiteiten uitvoert;
  • en er een rechtstreekse band is tussen de fout en de uitvoering van de overeenkomst.

Vandaar is het van belang dat u met de freelancer een goede overeenkomst opmaakt. U kan immers de schade verhalen op de freelancer.

Vaak wordt in overeenkomsten opgenomen dat de freelancer wordt ingeschakeld omwille van diens know how en specialisatie. Hierdoor zal de freelancer strenger worden beoordeeld en kunnen fouten sneller worden weerhouden.
Als u de freelancer wenst aansprakelijk te stellen zal u moeten bewijs leveren van volgende zaken:

  1. Handeling of verzuim en het onrechtmatig karakter hiervan;
  2. De geleden schade en de begroting van de schade;
  3. Het oorzakelijk verband tussen de fout en de geleden schade.

U kan aangeven dat de freelancer alle nodige verzekeringen dient af te sluiten, en als bewijs de polis voorlegt.

De aansprakelijkheid kan contractueel worden beperkt, bijvoorbeeld tot een plafondbedrag waarvoor de freelancer aansprakelijk kan gesteld worden.

Ook bij werknemers goede afspraken maken

Anders dan een freelancer is een werknemer zelf niet verantwoordelijk voor zijn eigen fouten. De werkgever zal zelf moeten opdraaien voor de kosten die door de fout van de werknemer zijn ontstaan.

Dit betreft zowel de schade aan de werknemer zelf, aan anderen of met betrekking tot materiële schade.

De werknemer zal zelf enkel verantwoordelijk zijn voor zijn eigen bedrog, zware fout of herhaalde lichte fout.

Het zal dus de kunst zijn om goed vast te leggen wat een zware fout is. Een voorbeeld hiervan is in een arbeidsreglement een aantal veiligheidsinstructies vastleggen of  in de car-policy aangeven dat rijden onder invloed zware fout is.

Daarnaast zal afsluiten van Arbeidsongevallenverzekering noodzakelijk zijn die zal tussenkomen voor lichamelijke schade aan de werknemer zelf en een BA-verzekering voor schade aan anderen of stoffelijke schade.

Zowel in het geval u werknemers in dienst hebt, als wanneer u met freelancers werkt zal het van belang zijn om de afspraken in een goede overeenkomst te plaatsen.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.
U bent aandeelhouder en bestuurder van een vennootschap. Dit brengt heel wat complexe wetgeving met zich mee.
Als ondernemer komt u vaak in aanraking met diverse contracten in allerlei vormen.
Als ondernemer moet u nauwlettend persoonsgegevens beheren. Het is essentieel te weten welke gegevens u verzamelt.
Arbeidsrecht evolueert snel. Mint Advocaten volgt dit voor u op.
Het mobiliteitsbudget is een budget dat werkgever aan zijn werknemers toekent als alternatief voor de bedrijfswagen
Forfaitaire onkostenvergoeding invoeren? Hoe?

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Gratis

Legal Health Check

Aan de hand van een korte vragenlijst krijgt u een score op 100 en een toelichting bij de risico’s die uw onderneming mogelijks loopt.