Zorg ervoor dat onbetaalde goederen geen kost worden

Zorg ervoor dat onbetaalde goederen geen kost worden

Beheers kosten voor cashflow. Bescherm onbetaalde voorraad met eigendomsvoorbehoud in overeenkomsten.

"Het opnemen van een eigendomsvoorbehoud is dus essentieel wanneer u goederen levert aan uw klanten. In het geval u onbetaald blijft, kan u zich op dit eigendomsvoorbehoud beroepen. "

Onder cashflow wordt veelal begrepen: de opbrengsten verminderd met de kosten en vermeerderd met de afschrijvingen.

Het correct beheersen van uw kosten is bijgevolg van groot belang. Uw voorraad aan goederen is meestal een grote hap uit de cashflow van uw onderneming. Het is ons dan ook meer dan aangewezen om deze goederen te beschermen zolang ze niet betaald zijn door uw klanten.

De aangewezen garantie om dit te doen is de opname van een eigendomsvoorbehoud in uw overeenkomsten en/of algemene voorwaarden. Het eigendomsvoorbehoud zorgt ervoor dat de goederen uw eigendom blijven zolang ze door de klant niet betaald zijn. Dit kan bij allerlei soorten overeenkomsten, niet enkel in het kader van een koop-verkoop.

De rechtspraak voorziet dat een eigendomsvoorbehoud in principe in een overeenkomst opgenomen moet worden. In de praktijk gaat men hier soepel mee om. Zo kan het voldoende zijn om een eigendomsvoorbehoud op te nemen in uw algemene voorwaarden.

Belangrijk om op te merken is dat u erop moet toezien dat uw algemene voorwaarden effectief ter kennis gebracht worden van uw klant. Daarnaast moet uw klant deze algemene voorwaarden ook aanvaarden opdat deze geldig kunnen zijn. Is uw klant een onderneming, dan kan deze aanvaarding al blijken uit een langdurige handelsrelatie met die klant. Is uw klant daarentegen een consument, dan is een uitdrukkelijke aanvaarding (bv. door ondertekening) vereist.

Het interessante aan een eigendomsvoorbehoud is dat de titularis ervan steeds het recht houdt op de onbetaalde goederen. Dus ook als u in samenloop komt met andere schuldeisers van uw klant, die beslag willen leggen op deze goederen, kunt u uw eigendomsvoorbehoud inroepen.

Het eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing als de goederen niet meer in natura bij uw klant aanwezig zijn. Dit betekent dat u de goederen kan volgen als uw klant die zou doorverkopen aan een derde, wanneer er sprake is van vermenging of bewerking van de goederen (bv. van wol wordt een pull gemaakt).

Indien de goederen onroerend worden door incorporatie (bv. een deur wordt geplaatst in een gebouw), kan het eigendomsvoorbehoud uitgewonnen worden op het volledige goed ten belope van de waarde van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is. Dit is evenwel enkel het geval wanneer het eigendomsvoorbehoud wordt geregistreerd in het pandregister. In alle andere gevallen is deze registratievereiste niet aan de orde.

Het opnemen van een eigendomsvoorbehoud is dus essentieel wanneer u goederen levert aan uw klanten. In het geval u onbetaald blijft, kan u zich op dit eigendomsvoorbehoud beroepen. Daarenboven doet dit geen afbreuk aan de risico-overgang. De koper draagt het risico van de goederen die hij in zijn bezit heeft, hoewel de eigendom nog niet noodzakelijk is overgegaan. Ook dit gaat u best contractueel verankeren.

Uw algemene voorwaarden zijn een belangrijk houvast in dit hele verhaal.

Wij helpen u hier graag verder mee. Contacteer ons gerust.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn. Of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.
U bent aandeelhouder en bestuurder van een vennootschap. Dit brengt heel wat complexe wetgeving met zich mee.
Als ondernemer komt u vaak in aanraking met diverse contracten in allerlei vormen.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist