Ontbinding overeenkomst: een beëindiging van uw overeenkomst als (g)een ander?

Ontbinding overeenkomst: Beëindiging wegens wanprestatie zonder rechtbank. Voorwaarden en gevolgen.

"Ontbonden zaken nemen geen keer of misschien toch deze keer"

Ontbinding overeenkomst: wat is het?

De ontbinding van een overeenkomst is een manier van beëindiging van uw overeenkomst wegens wanprestatie van één van de betrokken partijen. Er moet sprake zijn van een voldoende ernstige wanprestatie alvorens de ontbinding te kunnen inroepen. Dit betekent dat één van de partijen een fout heeft gemaakt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of zich niet heeft gedragen zoals van hem/haar verwacht kon worden in de specifieke context. De ontbinding kan dan gezien worden als een straf voor de wanprestatie of het feit dat men zich niet heeft gedragen conform de algemene zorgvuldigheidsnorm.

Het doel van de ontbinding =  beëindiging overeenkomst.

Een ontbinding van uw overeenkomst, kan via de rechtbank, maar dit is niet noodzakelijk. U kan hier ook zelf het initiatief voor nemen en dat zonder naar de rechtbank te moeten stappen. Indien u voor deze laatste optie kiest, moet u wel de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen.

Ontbinding overeenkomst zonder tussenkomst van de rechtbank

Indien u ervoor kiest om zelf te ontbinden, dus zonder tussenkomst van de rechtbank, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

  • Het moet gaan over een contract waarin alle partijen verplichtingen hebben (wederkerig contract);
  • De wanprestatie moet voldoende ernstig zijn (zoals bv. niet betalen van de geleverde diensten, niet uitvoeren van de overeengekomen diensten, niet leveren van de overeengekomen goederen,…);
  • De tegenpartij moet op de hoogte worden gebracht van de ontbinding (kennisgeving).

 

Als u kiest om te ontbinden zonder naar een rechter te stappen, moet u de tegenpartij de mogelijkheid bieden om de wanprestatie in eerste instantie recht te zetten.

Dit betekent dat u als ondernemer, de tegenpartij in gebreke moet stellen (op de hoogte brengen) van het feit dat u meent dat er sprake is van een wanprestatie is en dat u wilt dat de tekortkoming beëindigd wordt. Dit moet gebeuren vóór de ontbinding van de overeenkomst. Het doel van zo een voorafgaande ingebrekestelling is om de situatie nog recht te trekken, voor zover dit nog mogelijk is.

De ingeroepen wanprestatie moet voldoende ernstig zijn om een ontbinding te rechtvaardigen. U zal niet voor het minste kunnen ontbinden. Als u zelf twijfelt of de wanprestatie voldoende ernstig is zal Mint Advocaten u hier graag in adviseren. In uw overeenkomst met contractspartijen is het echter wel reeds mogelijk om op voorhand een aantal voorbeelden op te sommen die als ernstige wanprestatie beschouwd kunnen worden. Op die manier weet iedereen wat van hem verwacht wordt en wat zeker niet aanvaard zal worden door de andere partij. Dit kan discussies in de toekomst vermijden.

Gevolgen ontbinding overeenkomst

Wat zijn nu de gevolgen van een ontbinding?

Als uw overeenkomst ontbonden zou worden, brengt dit met zich mee dat de overeenkomst verdwijnt. De overeenkomst verdwijnt niet alleen voor de toekomst, maar wordt geacht nooit te hebben bestaan. Dit heeft dus zeer verregaande gevolgen. Dit zou namelijk betekenen dat bv. eventueel betaalde voorschotten terugbetaald moeten worden, …

In het kader van de ontbinding heeft u in principe ook de mogelijkheid om een bijkomende schadevergoeding te eisen van de tekortkomende partij. In dit kader zult u wel steeds moeten aantonen wat de schade is die u geleden hebt.

Staat de ontbinding onmiddellijk vast?

Ontbonden zaken nemen geen keer, of misschien toch…

In principe brengt de buitengerechtelijke ontbinding sowieso het einde van de overeenkomst met zich mee. Dit betekent echter niet dat hier zomaar lichtzinnig mee omgesprongen kan worden. Een rechtbank heeft nadien namelijk steeds de mogelijkheid om af te toetsen of effectief wel voldaan was aan de voorwaarden om buitengerechtelijk te ontbinden.

Wij adviseren u graag verder in dit kader. Aarzel zeker niet ons te contacteren bij vragen.

Vragen of meer informatie

Contacteer ons

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates

Ondernemingsrecht

Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten tot het voorkomen van een terugvordering en boete door het RIZIV.
Door de samenwerking met Mint Advocaten worden er heel pak zorgen weggenomen van mijn klanten.
Vandaag de dag komen nieuw samengestelde gezinnen vaker voor.
Het RIZIV voert op deze correcte toepassing controle uit via de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle.
In ons derde thema focussen we ons op gescheiden ouders met minderjarige kinderen.
In de blog van deze week focussen we ons op gezinnen die samenwonen met hun gemeenschappelijke kinderen.
In onze eerste case in het dossier successie- en vermogensplanning nemen wij kinderloze koppels onder de loep.
Ondernemers focussen op hun kernactiviteiten; vermogens- en successieplanning is vaak ver-van-hun-bed.

Gratis

Voorstel op maat

*De kmo-portefeuille of werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden in het kader van een advies.

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist

Download

Checklist