Ga aan de slag met het verwerkingsregister

Ga aan de slag met het verwerkingsregister

Naast een document waarin de betrokkenen worden ingelicht aangaande hun rechten en verplichtingen, dient een onderneming een verwerkingsregister bij te houden. 

In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG of GDPR) werd aan ondernemingen een aantal bijkomende verplichtingen opgelegd. Naast een document waarin de betrokkenen worden ingelicht aangaande hun rechten en verplichtingen (privacypolicy), dient een onderneming een verwerkingsregister bij te houden. Het betreft een database waarin alle stromen van persoonsgegevens worden bijgehouden.

Voor wie?

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) legt het bijhouden van een verwerkingsregister op aan ondernemingen van meer dan 250 werknemers. Deze uitzondering dient genuanceerd te worden aangezien bedrijven van minder dan 250 werknemers toch een verwerkingsregister moeten bijhouden in volgende gevallen:

  • Het is waarschijnlijk dat de verwerking die zij verrichten een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen;
  • De verwerking betreft bijzondere/gevoelige categorieën van gegevens; 
  • De verwerking is niet incidenteel

Hieruit volgt reeds dat het opmaken van een verwerkingsregister sterk aan te raden is. Het bijhouden van persoonsgegevens kan immers altijd “een risico” zijn. De gegevensbeschermingsautoriteit gaat ervanuit dat de opmaak van een verwerkingsregister verplicht is, tenzij het om een louter incidentele verwerking gaat. Wat wordt begrepen onder een louter incidentele verwerking? Dit betekent dat bepaalde gegevens slechts éénmaal worden opgevraagd (bijvoorbeeld in het kader van een wedstrijd) en deze nadien niet worden bijgehouden. In alle andere gevallen is de opmaak van een verwerkingsregister noodzakelijk. 

Inhoud

Een verwerkingsregister bevat volgende zaken:

  • de verwerkingsverantwoordelijke: de onderneming die de persoonsgegevens verwerkt;
  • de grond voor de verwerking: toestemming, overeenkomst, gerechtvaardigd belang,…;
  • het doeleinde voor de verwerking: bijvoorbeeld klantenbinding, facturatie,…
  • de betrokkenen: bijvoorbeeld klanten, werknemers,…
  • omschrijving van de categorie persoonsgegevens: bijvoorbeeld naam, adres, e-mail,…;
  • omschrijving van de genomen organisatorische en technische maatregelen ter bescherming: bijvoorbeeld wachtwoordenbeleid, vertrouwelijkheidsclausules,..
  • termijn gedurende dewelke de gegevens worden bijgehouden: bijvoorbeeld 2 jaar of de wettelijke verplichting.

De inhoud zal verschillend zijn naar gelang u een verwerkingsverantwoordelijke (de onderneming die de persoonsgegevens verwerft en bijhoudt) dan wel een verwerker (de onderneming die kennis neemt van voormelde persoonsgegevens in de uitvoering van haar activiteit).

Hoe aanpakken?

De opmaak van een verwerkingsregister is een noodzakelijke stap in de bewustwording en het beheer van persoonsgegevens. Een met zorg opgemaakt verwerkingsregister zal u een overzicht geven van uw verwerkingsstromen, uw verwerkers, uw beveiligingsmechanismen, en eventuele termijnen om gegevens bij te houden.

Gezien de complexiteit van een dergelijk register zal de bijstand van iemand met kennis van zaken geen overbodige luxe zijn. Wij staan u graag bij om u hierin te begeleiden en dit samen met u aan te pakken.

 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn
 

CONTACTEER ONS

Expertise

Gerelateerd nieuws

 

Nieuwe CAO 162: Flexibele werkregeling voor ouders en mantelzorgers

Werknemers die nood hebben aan een aangepaste work-life balance kunnen vanaf 1 oktober 2022 een aanpassing van hun werkregeling vragen van hun werkgever.

 

Telewerken als zelfstandige vanuit het buiteland: mag dit zomaar?

Door de digitale revolutie, en mede ingegeven door de COVID19 pandemie, beseften jongere mensen dat zij hun werkzaamheden ook vanuit het buitenland konden opnemen. Het klinkt voor heel wat onder ons als muziek in de oren. Toch moeten we erop wijzen dat dit alles niet zo evident is als het lijkt. In deze blog wensen wij dieper in te gaan op de mensen die als zelfstandige deze stap zetten. 

 

Werknemers kunnen meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden vragen aan de werkgever

De Europese richtlijn 2019/1152 van 20 juni 2019 was het startschot van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 161 van 27 september 2022. Deze CAO laat werknemers toe om zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aan hun werkgever te vragen.

De sociale partners willen hierbij een nieuwe vorm van werk stimuleren waarbij een balans wordt gezocht tussen de behoeften van de werkgever en de werknemer.
 

 

Indexering rechtsplegingsvergoeding vanaf april 2022

Een rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding voor de erelonen en kosten van uw advocaat. De omvang van deze vergoeding  is in principe afhankelijk van de grootte van de vordering. In deze blog staan wij stil bij de vraag in hoeverre u de kosten van een procedure kan verhalen op uw tegenpartij.