Nieuws

Expertise
 

Ooit al eens gehoord van het Content Creator Protocol (CCP)?

Ooit al eens gehoord van het Content Creator Protocol (CCP)? Een must-read voor elke ondernemer die een samenwerking aangaat met content creator of influencers. 

 

Wat als een influencer u zwart maakt na een samenwerking die verkeerd is afgelopen?

Als u in uw overeenkomst met een influencer duidelijk omschrijft wat van hem/haar verwacht wordt, zal de samenwerking eindigen van zodra de influencer heeft gedaan wat is afgesproken.

 

Samenwerken met influencers: een goed idee?

Voor een vlotte samenwerking met influencers zijn duidelijke afspraken een must. Dergelijke afspraken vermijden misverstanden en discussies tijdens het project. Goede afspraken helpen ook om het nodige vertrouwen op te bouwen tussen de influencer en uw merk. U doet dit best op basis van een schriftelijke overeenkomst waarop jullie later makkelijk kunnen terugvallen.

 

Denkt u eraan om samen te werken met influencers? Hoe kan u zich optimaal indekken tegen mogelijke risico’s?

De opkomst van sociale media zorgt ervoor dat mensen wereldwijd met elkaar connecteren. De wereld is een klein dorp waarin sociale kringen zich hebben omgetoverd tot wereldwijde online communities. Goed om dus even stil te staan bij de mogelijke juridische implicaties voor uw onderneming. 

 

Nieuwe CAO 162: Flexibele werkregeling voor ouders en mantelzorgers

Werknemers die nood hebben aan een aangepaste work-life balance kunnen vanaf 1 oktober 2022 een aanpassing van hun werkregeling vragen van hun werkgever.

 

Ondernemer op verhoor: tips en trucs

Help, u hebt als ondernemer een uitnodiging gekregen voor een verhoor. Zowel in het kader van een verhoor bij de politie als voor de sociale inspectie kunt u volgende tips gebruiken. 
 

 

Mijn algemene voorwaarden botsen met die van mijn klant/leverancier: wat nu?

Indien u een contract wilt sluiten met een andere onderneming, kan er discussie ontstaan of uw algemene voorwaarden van toepassing zijn of die van uw contractspartij.

 

Telewerken als zelfstandige vanuit het buiteland: mag dit zomaar?

Door de digitale revolutie, en mede ingegeven door de COVID19 pandemie, beseften jongere mensen dat zij hun werkzaamheden ook vanuit het buitenland konden opnemen. Het klinkt voor heel wat onder ons als muziek in de oren. Toch moeten we erop wijzen dat dit alles niet zo evident is als het lijkt. In deze blog wensen wij dieper in te gaan op de mensen die als zelfstandige deze stap zetten. 

 

Werknemers kunnen meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden vragen aan de werkgever

De Europese richtlijn 2019/1152 van 20 juni 2019 was het startschot van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 161 van 27 september 2022. Deze CAO laat werknemers toe om zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aan hun werkgever te vragen.

De sociale partners willen hierbij een nieuwe vorm van werk stimuleren waarbij een balans wordt gezocht tussen de behoeften van de werkgever en de werknemer.
 

 

Wat moet je zeker opnemen in uw car policy?

Een car policy of bedrijfswagenpolicy is een beleidsdocument dat alle rechten, plichten en afspraken rond het wagenpark bundelt en verduidelijkt. 

Dit beleid is niet alleen nuttig voor elke onderneming die zijn of haar werknemers een (elektrische) bedrijfswagen ter beschikking stelt, maar vermijdt ook verrassingen voor de werknemer. Vaak speelt een bedrijfswagen bovendien een belangrijke rol bij de loononderhandelingen. 
 

 

Nieuwsbrieven versturen: kan dit zomaar?

Een omvangrijk klantenbestand kan nuttig zijn om (potentiële) klanten op de hoogte te houden van nieuws in uw onderneming, evenementen, opendeurdagen,…  Maar mag u al deze persoonsgegevens zomaar gebruiken? 

 

Energie-werkloosheid: wat is dat?

De stijgende energieprijzen zorgen niet alleen voor moeilijkheden bij gezinnen maar ook bedrijven ondervinden problemen om hun personeel tewerk te stellen. 

De regering kondigde om die reden extra steunmaatregelen aan waaronder de activatie van het systeem van tijdelijke werkloosheid “energie”. Dit is een nieuwe vorm van economische werkloosheid specifiek om tegemoet te komen aan de hoge energieprijzen.  
 

 

Een identiteitskaart inlezen om klantenvoordelen te krijgen: mag dit zomaar?

Gegevensbescherming is een hot-topic! In deze blog wilt Mint advocaten u graag verduidelijken in welke gevallen u als ondernemer een elektronische identiteitskaart mag inlezen, in het kader van het toekennen van klantenvoordelen (als alternatief voor de klassieke klantenkaart). 
 

 

Geoblocking: wat mag niet en wat moet wel?

Slechts 15% van de Europeanen koopt producten op webshops die gevestigd zijn in een andere EU-lidstaat. Dit terwijl we steeds vaker online-aankopen doen. Een van de redenen dat dit percentage zo laag ligt is de praktijk van geoblocking. 

 

Onderneming in moeilijkheden? Een gerechtelijke reorganisatieprocedure met collectief akkoord to the rescue!

Komt uw cashpositie in gevaar dan kan u ervoor opteren om een gerechtelijke reorganisatieprocedure met collectief akkoord op te starten. 

 

Veiligheid op de werkvloer

Een veiligere werf leidt namelijk tot een lagere kans op arbeidsongevallen, waardoor de arbeidsongeschiktheden dalen en de productiviteit verhoogt. Reden te meer om tijd en middelen te investeren in een veilige werkmethode-en omgeving op uw werf!
 

 

Crypotcurrency: het regelgevend kader komt eraan

In de wereld van crytocurrency munten wordt al een tijd geanticipeerd op een regelgevend kader. Cryptocurrencies zijn digitale valuta die een ruime draagwijdte hebben, gaande van munten die dienen als betalingsinstrument tot munten die gekoppeld zijn aan het gebruik van een dienst (bijvoorbeeld als basis voor logistieke diensten). 

 

Uw aannemer maakt fouten, kan je deze zomaar vervangen?

Als uw aannemer zijn verplichtingen niet correct uitvoert, kan u niet zomaar om een schadevergoeding vragen. 

 

Indexering rechtsplegingsvergoeding vanaf april 2022

Een rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding voor de erelonen en kosten van uw advocaat. De omvang van deze vergoeding  is in principe afhankelijk van de grootte van de vordering. In deze blog staan wij stil bij de vraag in hoeverre u de kosten van een procedure kan verhalen op uw tegenpartij.

 

3 belangrijke aandachtspunten om een arbeidsovereenkomst op te stellen

In een arbeidsovereenkomst moeten drie essentiële voorwaarden worden opgenomen (arbeid, loon en gezagsverhouding). 

 

Checklist informatieveiligheid

Om te voorkomen dat de alsmaar toenemende cybercriminaliteit de overhand neemt, moet men naast het privacy-aspect (GDPR) ook de nodige aandacht schenken aan informatieveiligheid.

 

Ontbinding overeenkomst: een beëindiging van uw overeenkomst als (g)een ander?

De ontbinding van een overeenkomst is een manier van beëindiging van uw overeenkomst wegens wanprestatie van één van de betrokken partijen. Er moet sprake zijn van een wanprestatie, dit betekent dat één van de partijen een fout heeft gemaakt. De ontbinding kan dan gezien worden als een straf voor de wanprestatie. 

 

Opzegtermijn bediende vs. opzegtermijn arbeider

Heel vaak krijgen wij de vraag hoe een opzegtermijn wordt berekend. Dit hangt van een aantal factoren af die wij voor u oplijsten. 

 

Checklist tewerkstelling buitenlandse werknemer (s)

Indien u als Belgisch bedrijf beroep wenst te doen op een buitenlandse onderneming en/of een buitenlandse werknemer, zal  u een aantal criteria in acht moeten nemen.

 

Hoe stressvrij werken met onderaannemers?

Als advocaat bouwrecht zien we vaak dat werken met onderaannemers niet altijd van een leien dakje loopt. De meeste mensen willen een eigen woning bouwen of renoveren. Als aannemer is er dus steeds veel werk, en hierbij zijn de mensen die de werken uitvoeren van cruciaal belang.

 

De invloed van de schaarste van grondstoffen op uw overeenkomsten

De huidige coronacrisis heeft een grote impact op de voorraad van verschillende grondstoffen zoals hout, staal, aluminium, … De schaarste van die grondstoffen doet de prijzen enorm stijgen. 

 

Ontslag om dringende reden(en)

Onder dringende reden wordt verstaan de ernstige fout die elke verdere professionele samenwerking tussen beide partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. 

 

Bescherming van ondernemingen tegen misbruik van economische afhankelijkheid

Een belangrijk onderdeel van de B2B wet is namelijk het luik inzake het misbruik van een positie van economische afhankelijkheid. In deze blogpost zullen we aandacht besteden aan dit regelgevend luik dat sinds 1 juni 2020 in werking is getreden.

 

Onrechtmatige bedingen in het kader van de nieuwe B2B wet

De wet van 4 april 2019 voorziet nieuwe regels voor clausules (bedingen) tussen ondernemingen (B2B). 

 

Oneerlijke marktpraktijken in het kader van de nieuwe B2B-wet

De nieuwe B2B-wet van 4 april 2019 voert, naast het verbod van onrechtmatige bedingen en het verbod van misbruik van een positie van economische afhankelijkheid, ook een nieuwe regeling in verband met oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen. 

 

Wat zijn de algemene en specifieke verplichtingen om persoonsgegevens te beschermen?

Ondernemingen dienen een aantal administratieve, organisatorische en technische verplichtingen na te leven onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

 

Profilering: mag het nog onder de GDPR?

Bedrijven stellen vaak profielen van hun klanten op om hen gerichte aanbiedingen en reclame voor hun producten of diensten te kunnen sturen. Dan stelt zich natuurlijk de vraag of dit wel is toegestaan onder de GDPR. Hoe zitten deze praktijken precies in elkaar en waar ligt de grens? 

 

Is er steeds toestemming nodig voor direct marketing?

Direct marketing omvat alle vormen van communicatie, zowel elektronische als niet-elektronische communicatie en heeft als doel om iets te promoten. Deze promotie moet niet noodzakelijkerwijs betrekking hebben op goederen of diensten.

 

Ga aan de slag met het verwerkingsregister

In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG of GDPR) werd aan ondernemingen een aantal bijkomende verplichtingen opgelegd. Naast een document waarin de betrokkenen worden ingelicht aangaande hun rechten en verplichtingen (privacypolicy), dient een onderneming een verwerkingsregister bij te houden. 

 

Voorafgaand onderzoek en/of verhoor bij een ontslag omwille van dringende redenen: Goed idee of niet?

Van werkgevers krijgen wij vaak de vraag of ze hun werknemer eerst mogen horen vooraleer over te gaan tot een ontslag omwille van dringende reden. 

 

Juridische verplichtingen voor websites en webshops

Een website of webshop vormt een belangrijk onderdeel in uw online aanwezigheid als ondernemer. 

 

Veiligheid en gezondheid op het werk

18 jaar geleden werd 28 april door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen tot jaarlijkse internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Deze werelddag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.   

 

Aandeelhouders overeenkomsten anno 2021

Goede afspraken maken goede vrienden! Zo raden we u aan om zowel als meerderheids- of minderheidsaandeelhouders reeds bij aanvang de modaliteiten van de samenwerking duidelijk uiteen te zetten. Hiermee vermijdt u latere problemen door eenvoudig naar de gemaakte afspraken te verwijzen.

 

Impact van COVID-19 op onze economie

Welke impact heeft de pandemie op onze economie? Dat is op vandaag niet volledig duidelijk. Op 13 maart 2021 waren we 1 jaar later in het COVID-19 verhaal en namen we even de tijd om een balans op te maken over hoe de pandemie momenteel onze economie raakt.

 

Wettelijk kader voor aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de corona

Sedert februari 2020 is het covid-19-virus aanwezig in ons land en is thuiswerken de regel geworden binnen vele bedrijven. Toch bleef een wettelijk kader hieromtrent uit. Een nieuwe CAO werd in het leven te geroepen. 

 

Onrechtmatige bedingen in B2B-contracten deel 2

Een tijd geleden schreven wij een blog aangaande de invoering van de wet van 4 april 2019 die een aantal onrechtmatige bedingen in de B2B relatie wenst aan te kaarten en te sanctioneren. De wet trad in werking op 1 december 2020.  In dit deel 2 gaan wij dieper hier op in. 

 

Waarom is het arbeidsreglement van belang voor uw onderneming?

Het arbeidsreglement is een wettelijk verplicht sociaal document, dat samengaat met de arbeidsovereenkomst van uw werknemer.  

 

Onrechtmatige bedingen in B2B-contracten deel 1

Misbruik van contractvrijheid voortaan verleden tijd. Hier zijn de onrechtmatige bedingen in B2B-contracten. 

 

Niet-concurrentiebeding in zelfstandige samenwerkingsvormen

U wil een samenwerking aangaan met een zelfstandige dienstverlener. In deze soort overeenkomsten wordt standaard een niet-concurrentiebeding opgenomen. 

 

Wat is elektronisch mogelijk in het kader van de individuele arbeidsrelatie?

De pandemie in België is opnieuw onze vrijheid aan het inperken: afstand houden en thuis werken zijn ondertussen nieuwe gewoontes geworden. Maar wat indien je een arbeidsovereenkomst wil laten ondertekenen door een nieuwe medewerker? 

 

Is het hoog tijd voor tijdregistratie?

Tijdsregistratie dient niet noodzakelijk via een prikklok te gebeuren. Zo kan dit ook via online Cloud-applicaties. 

 

Studentenarbeid en corona: gunstige regelgeving

De regels omtrent studentenarbeid zijn versoepeld ten gevolge van COVID-19. Ontdek hier wat dit betekent voor uw bedrijf. 

 

Opzeggingstermijnen lopen niet door tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de COVID-19 crisis

Wist je dat de opzeggingstermijnen niet langer doorlopen gedurende tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van COVID-19. 

 

Langdurig zieke werknemer? Re-integratie of definitieve ongeschiktheid?

In geval van een langdurig zieke werknemer heeft u als werkgever maar een beperkt aantal mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

 

Fiscale regels om internationaal te ondernemen

Wat zijn de fiscale spelregels van internationaal ondernemen?