Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de juridische dienstverlening tussen de cliënt en Mint advocaten. Mint advocaten is de handelsbenaming van KVGLAW BVBA, met zetel aan de Godveerdegemstraat 101 te 9620 Zottegem, KBO0834095674 (hierna: Mint advocaten). De cliënt aanvaardt dat deze algemene voorwaarden voorrang hebben op de eigen algemene voorwaarden.

2. De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en Mint advocaten. Afhankelijk van de aard en de complexiteit van de zaak en wanneer vereist in het belang van een optimale dienstverlening, kan Mint advocaten één of meerdere advocaten toewijzen.

3. Wanneer Mint advocaten krachtens de wet, deontologische regels of anderszins een cliëntenonderzoek moet uitvoeren, zal de cliënt aan Mint advocaten alle informatie en documenten meedelen. Bij gebreke hieraan kan Mint advocaten de juridische dienstverlening beëindigen, ongeacht of reeds diensten werden verricht en onverminderd de verplichting voor de cliënt tot vergoeding van de reeds verrichte diensten en kosten. Bij dit onderzoek zal de bescherming van de persoonlijke gegevens van de cliënten gewaarborgd worden. Dit betekent dat de gegevens enkel verwerkt kunnen worden indien dit voorgeschreven is door de wet, op grond van de overeenkomst afgesloten tussen Mint Advocaten en de cliënt, of indien de cliënte zijn toestemming daarvoor geeft. Mint advocaten informeert de cliënten aangaande hun bijkomende rechten in de privacypolicy, die eveneens raadpleegbaar is op de website www.mintadvocaten.be.

4. Het ereloontarief van Mint advocaten wordt meegedeeld op het eerste gesprek tussen de advocaten en de cliënt. Er wordt gewerkt met een basistarief dan kan verhoogd worden omwille van bepaalde factoren, zijnde de complexiteit, de hoogdringendheid en de hoogte van de vordering. De factor bedraagt maximum 2. Er kan ook gewerkt worden  aan een percentage op het bedrag van de vordering. In dat geval wordt steeds een voorschot aangerekend van 300 EUR. Het percentage wordt vastgelegd op 25 % van de totale vordering (hoofdbedrag, interesten, schadebeding). De rechtsplegingsvergoeding wordt van het verschuldigde bedrag in mindering gebracht. Tenslotte kan er gewerkt op basis van een forfaitair bedrag. Dit bedrag zal meegedeeld worden voor de aanvang van het dossier aan de cliënt, en zal afhankelijk zijn van het soort vordering. De kosten worden vastgelegd op 8 % van het ereloon. Dossiergebonden kosten worden apart gefactureerd (dit betreft bijv. dagvaardingskosten, verplaatsingen, uitgiftekosten vonnis, griffierechten, etc.).Tijdens het eerste klantencontact wordt alle relevante informatie betreffende erelonen en kosten aan de cliënt meegedeeld. Mint advocaten kan een provisie vragen. De facturen van Mint advocaten worden per e-mail meegedeeld en zijn betaalbaar binnen 15 dagen na verzenddatum. Ingeval van laattijdige betaling zijn de wettelijke interesten en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag verschuldigd zonder voorafgaande ingebrekestelling. Mint advocaten kan haar uurtarieven van tijd tot tijd wijzigen en zal de cliënt hierover per e-mail informeren.

5. De cliënt erkent en aanvaardt dat de advocaten van Mint advocaten belast zijn met een middelenverbintenis, onverminderd wettelijke en deontologische voorschriften. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Mint advocaten en haar advocaten ten aanzien van de cliënt en derden voor elke schade, verlies of kost die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de dienstverlening, het handelen of het verzuim door Mint advocaten en/of haar advocaten is in elk geval beperkt tot het bedrag dat effectief wordt betaald in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Mint advocaten, behoudens in geval van een opzettelijke fout of fraude vanwege  Mint advocaten. Een kopij van de bepalingen van deze beroepsaansprakelijkheidspolis wordt kosteloos en op eerste verzoek aan de cliënt verstrekt.

6. Mint advocaten kan de vertegenwoordiging van de cliënt beëindigen om elke reden, conform de toepasselijke deontologische regels, ook wanneer onvoorspelbare of onvoorzienbare omstandigheden zich voordoen die de dienstverlening door Mint advocaten moeilijk of onmogelijk maken, inclusief het niet betalen van de facturen van Mint advocaten binnen 10 dagen na ingebrekestelling. De cliënt kan de vertegenwoordiging door Mint advocaten op ieder ogenblik schriftelijk beëindigen. De beëindiging van de dienstverlening heeft geen invloed op de gehoudenheid van de cliënt tot vergoeding van de diensten en kosten gepresteerd voorafgaand aan de beëindiging en van de diensten en kosten die betrekking hebben op de overdracht van het dossier.

7. Niettegenstaande Mint advocaten redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. Mint advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van Mint advocaten.

8. De relatie tussen Mint advocaten en de cliënt wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Gent (België) alleen en exclusief bevoegd.

9. Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aantasten. In dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

.